Thách Thức Tình Bạn 2020

Thách Thức Tình Bạn 2020


Tháng sinh của bạn là gì?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?

Màu sắc nào bạn yêu thích?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Bạn dùng gì nhiều nhất?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn có sợ chó không?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?